Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

zajebela
06:44
Niektórzy staną Ci na palec i gorąco za to przepraszają. Inni podepczą Ci serce i nawet nie zdają sobie z tego sprawy.
— Ty na przykład...

April 02 2017

zajebela
07:56
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaxannabelle xannabelle
zajebela
07:55
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaxannabelle xannabelle
zajebela
07:53
Masz zapach spełniających się marzeń.
zajebela
07:50
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaxannabelle xannabelle
zajebela
07:49
zajebela
07:49
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— J. Frey, Milion małych kawałków
zajebela
07:47
8454 75e1
Reposted fromdusix dusix viarock-sex-love rock-sex-love
zajebela
07:46
0096 9a82
Reposted from1911 1911 viawolalabym wolalabym
zajebela
07:40
Precz z moich oczu!... posłucham od razu, Precz z mego serca!... i serce posłucha, Precz z mej pamięci!... nie - tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha.
— Adam Mickiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialubimylatac lubimylatac
zajebela
07:39
zajebela
07:37
zajebela
07:37
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
zajebela
07:36
1325 8555
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme

March 19 2017

zajebela
16:51
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.

March 17 2017

zajebela
17:06
6067 a60b
17:04
6820 d1d0
Reposted frombeegoddess beegoddess
16:58
8873 ab51
Reposted fromabsedarian absedarian
zajebela
16:47
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

March 15 2017

19:30
8685 f6ca 500
Reposted fromrivela rivela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl