Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

zajebela
16:51
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.

March 17 2017

zajebela
17:06
6067 a60b
17:04
6820 d1d0
Reposted frombeegoddess beegoddess
16:58
8873 ab51
Reposted fromabsedarian absedarian
zajebela
16:47
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

March 15 2017

19:30
8685 f6ca 500
Reposted fromrivela rivela
zajebela
19:26
7635 6420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy

March 13 2017

20:01
4349 fabe
Reposted fromdragonbutt dragonbutt
19:59
4075 f79f 500

March 06 2017

19:24
8223 ac10 500

worldofeternalsailormoon:

By Marco Albiero.

Reposted fromsakura-rose12 sakura-rose12
zajebela
18:34
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco viacharminggirl charminggirl

March 05 2017

zajebela
10:00
2503 7d97
Reposted fromretaliate retaliate viasurpriseme surpriseme
zajebela
10:00

March 03 2017

zajebela
16:11
0329 60ae 500
Reposted fromPolinda Polinda

February 22 2017

zajebela
20:01
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viaxannabelle xannabelle

February 20 2017

zajebela
20:13
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca
— Michalina Wisłocka

February 15 2017

zajebela
20:28
6525 4fb8
Reposted fromclerii clerii

July 10 2015

zajebela
18:24
4832 9031
myślę o nim dniami i nocami
Reposted fromsztefanix sztefanix
zajebela
17:54
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea vialight-pink-nancy light-pink-nancy
zajebela
17:54
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl